Ilmanlaadun huonomisesta varoittava tekstiviestipalvelu Lahden kaupunki 2012...
Kadunpuhdistussuunnitelmien verkkosivut ja tekstiviestipalvelu Helsinki, Tampere, Turku 2010...
Ylläpidon alueurakoiden kannustusjärjestelmien ylläpito Lahden kaupunki 2009...
Varoituspalvelu: jalankulkijoiden varoittaminen liukkaudesta tekstiviestein Useita kaupunkeja 2008...
Kemiallisten liukkaudentorjuntamateriaalien markkinaselvitys Lahden kaupunki 2021
Ylläpidon alueurakoiden kannustusjärjestelmien ylläpito Turun kaupunki 2012-2021
Lumenvastaanottopaikkojen aukioloaikojen info-tekstiviestipalvelun ylläpito Helsingin kaupunki 2010-2020
Konenäön hyödyntämismahdollisuudet katujen rakenteiden ja varusteiden ylläpidossa Helsingin kaupunki 2015
Urakka-alueiden kustannuslaskennan vertailukertoimet Helsingin kaupunki 2015
Turvallisuussuunnitelmien hallintasovellus YIT 2015
Lumisateen määrän seuranta ja automaattinen tekstiviestihälytys Helsingin kaupunki 2015
Työnjohdon työaikasovellus YIT 2015
Työaikamääräysten tulkinnan katujen ylläpidossa Helsingin kaupunki, Stara 2015
Katujen hoidon laadunhallinnan työkalujen suunnnittelu Helsingin kaupunki 2014
Talvi-indeksien täydentäminen sekä niiden laskennan automatisointi Helsingin kaupunki 2014
Talvihoidon varautumissuunnitelman uusiminen ja päivitys Helsingin kaupunki 2013
Talvikunnossapidon varallaolojärjestelmän uusiminen Helsingin kaupunki, Stara 2013
Talvikunnossapidon hälytysjärjestelmän uusiminen Helsingin kaupunki, Stara 2013
Helsingin ratapihalumien sijoittelun mahdollisuudet ja tavat pitkällä tähtäimellä Liikennevirasto (Ramboll) 2013
Järvenpään yleisten alueiden ylläpidon kehittämisohjelma Järvenpään kaupunki 2012-13
Kantakaupungin pyöräväylien talvihoidon kehittämisselvitys Helsingin kaupunki 2012
Kunnossapitojärjestyksen laatiminen Helsingin kaupunki 2012
Ylläpidon laadunosoitusjärjestelmän suunnittelu Helsingin kaupunki 2011-12
Ylläpidon tuotekorttien laatiminen Helsingin kaupunki 2011
Kantakaupungin liikennealueiden kokonaisvastuuhoidon mahdollisuudet ja vaikutukset Helsingin kaupunki 2011
Katu- ja puisto-osaston asukastyytyväiskyselyn toteutus ja raportointi Helsingin kaupunki 2011
Työaikalain sekä työehto- ja paikallisen sopimuksen huomioon ottava tuntilappusovellus YIT 2010-11
Nykytekniikan hyödyntämismahdollisuudet yleisten alueiden ylläpidon tuotannossa Helsingin kaupunki 2009-10
Ylläpidon tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen Helsingin kaupunki 2009
Investointi- ja tilaohjelma vuosille 2010-2025 Sipoon kunta 2009
Ylläpidon tuotekorttien laatiminen Helsingin kaupunki 2009
Katu- ja puisto-osaston asukastyytyväiskyselyn toteutus ja raportointi Helsingin kaupunki 2009
Vahingonkorvaushakemusprosessit kaupungeissa, kehittämisselvitys Kuntaliitto / 15 suurta kaupunkia 2008
Ylläpitosuunnitelma Lahden kaupunki 2007-08
Liukkaudesta varoittaminen tekstiviestein, kokeilu Lahden kaupunki 2007-08
Kevyenliikenteen toimivuus USA:ssa, benchmarkkaus Useita tilaajia 2007
Katu- ja puisto-osaston asiakastyytyväisyyskyselyjen suunnittelu sekä toteutus ja analyysit -07 Helsingin kaupunki 2006-07
Sipoon kunnan yleisten alueiden ylläpitostrategian esiselvitys Sipoon kunta 2006-07
Katu- ja puisto-osaston palveluja koskevien valtakunnallisten asukaskyselyjen tulosten analyysit Helsingin kaupunki 2006
Talvihoidon kustannuhallintasovelluksen viimeistely ja käyttöönotto Helsingin kaupunki 2006
Keravan kaupunkitekniikan varikkotoiminnan järjestämisen vaihtoehdot Keravan kaupunki / Efeko 2006
Jalankulku- ja pyöräteiden talvihoidon tehostaminen Lahden kaupunki 2005-08
Katu- ja puisto-osaston asiakaspalvelujärjestelmän suunnittelu Helsingin kaupunki 2005-06
Katujen ja kevyenliikenteen väylien ylläpidon kehittämisohjelma Helsingin kaupunki 2005-06
Katujen ja kevyenliikenteen väylien ylläpidon kehittämistarveselvitys Helsingin kaupunki 2005
Kone- ja kalustokeskuksen kehittämistarve vaihtoehtoisten palvelustrategioiden mukaan Seinäjoen kaupunki 2005
Liikunta- ja ulkoilualueiden ylläpidon kehittämisselvitys Espoon kaupunki 2005
Lahden asukastyytyväisyystulosten vertailu valtakunnallisesti Lahden kaupunki 2005
Teknisen toimen kehittämissuunnitelman laatiminen Nokian kaupunki 2004-05
Kadunpidon asiakaskysely sekä tekpa-kyselyn analyysi kadunpidon kannalta Helsingin kaupunki 2004-05
Talvihoidon työmäärien arviointityökalun rakentaminen Helsingin kaupunki 2004-05
Korvausvaatimusten määrään perustuvan liukkausindeksin määritysmahdollisuudet Helsingin kaupunki 2004
Varikkotoimintojen ja niiden tilantarpeen mitoitus Nokian kaupunki 2004
Katuomaisuuden hallintakonseptin kehittäminen ylläpidon osalta Helsingin kaupunki 2003-04
Kadunpidon asiakas- ja sidosryhmäpalautekonseptin ideointia Helsingin kaupunki 2003-04
Tuotekuvausten laatiminen Askolan teknisten palveluiden kilpailuttamisprosessia varten Askolan kunta / Efektia 2003-04
Tielaitoksen ja eräiden kaupunkien liikenne- ja viheraluetuotannon muutosprosessiselvitys Helsingin kaupunki 2003
Talvihoidon asiakaslähtöisen toimintamallin kokeilu, projektisuunnitelma Helsingin kaupunki 2002-03
Joustavan teränkiinnityksen ja kumitettujen verkkoterien kokeilu Helsingin kaupunki 2002-04
Talvikunnossa- ja puhtaanapidon kustannusten periminen kiinteistöiltä, taksoituksen kehittäminen Helsingin kaupunki 2002
Suunniteltujen liikennekäytävien hoidon ja ylläpidon elinkaarikustannusarvioita Tiehallinto / Viatek 2002-03
Tienpidon hankinta - miten saadaan toimivat markkinat, yrityshaastattelut Tiehallinto / Viatek 2002
Katu- ja puistopalveluiden hankinta, kustannus- ja laatueroselvitys hankintatavan mukaan
Jyväskylän kaupunki 2002
Tieinvestoinnin palvelusopimuksen soveltaminen tien hoidon näkökulmasta Tiehallinto / Viatek 2002
Auranterien käyttö eri kaupungeissa, vertailututkimus
Helsingin kaupunki 2002
Kunnan ja kiinteistönomistajan työnjako kadunpidossa Kuntaliitto 2000-01
Katujen ylläpidon käsikirja, julkaisun tekemisen koordinointi SKTY 2000-06
Liukuesteiden käytön vaikutukset liukkaudentorjunnassa Helsingin kaupunki 2000-01
Katujen ylläpidon laadunhallinta Helsingin kaupunki 2000-03
Katujen talvihoidon työmäärien arviointisovelluksen rakentaminen Helsingin kaupunki 1999-01
Katujen talvihoidon olosuhdeindeksin laatiminen Helsingin kaupunki 1999-00
Yleisten alueiden ylläpidon työmäärien kehittymisen arviointi Helsingin kaupunki 1999
Katujen luokittelu ja sen mukaiset hoito-ohjeet Helsingin kaupunki 1999
Katuosaston palvelukyvyn mittauksen suunnittelu ja toteutus Helsingin kaupunki 1998-
HKR-konsernin johtamisen apuvälineselvitys Helsingin kaupunki 1998-99
Aluetekniikan yksikön strategia Jyväskylän kaupunki 1998
Maarakennusalan osaamisselvitys Maarakennusalan neuvottelukunta 1998
Esiselvitys liukkaudentorjunnan tehostamiskeinoista jalankulkijoita koskien Helsingin kaupunki 1998
Ympäristötuotannon www-sivujen suunnittelu ja toteutus Helsingin kaupunki 1998
Roska-astioiden lisäämisen vaikutusten selvittäminen Helsingin kaupunki 1998-00
Kaupungin työkone- ja kuljetuskaluston tarve ja toimintaperiaatteet Efektia Oy 1998
Katujen ja teiden ylläpidon markkinatutkimus, tutkimussuunnitelma Maarakennusalan neuvottelukunta 1998
Tunnin toimenpideajan kokeilu VT 1:llä ja VT 8:lla Turun tiepiiri 1998
Ympäristötuotannon motivoivien toimintatapojen kehittäminen Helsingin kaupunki 1997
Henkilöstömäärien ja -rakenteiden kehitys ja tavoitearviot Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997
Talvihoidon vastuunjaon rationalisointikokeilun suunnittelu ja toteutus Helsingin kaupunki 1996-01
Kadunhoidon tilaajan strategiat Helsingin kaupunki 1996-97
Urakoinnin liiketoimintasuunnitelma Tielaitos 1996
Keli- ja infokeskuksen asiakaskyselyn analysointi Hämeen tiepiiri 1996
Talvihoidon tuotannon kehittämissuunnitelman laatiminen Helsingin kaupunki 1996
Henkilöstömäärien ja -rakenteiden kehitys ja tavoitearviot Hämeen tiepiiri 1995-96
Talvikunnossapidon vaihtoehtoiset toimintamallit Helsingin kaupunki 1995-96
Toimiston muutto- ja kalustussuunnitelma Valmet Oy, Järvenpää 1995
Tielaitoksen toimintastrategiat Tielaitos 1994
Ajoneuvojen siirtotoiminnan kehittämisselvitys Helsingin kaupunki 1994
Tiepiirin organisaation ja toimintatapojen kehittäminen Vaasan tiepiiri 1994
Katuosaston tulospalkkiojärjestelmän laatiminen Helsingin kaupunki 1994
Tuotannon alue- ja paikallistason kehittäminen Hämeen tiepiiri 1993
Päivystysjärjestelmän kehittäminen Hämeen tiepiiri 1993
Viheralueiden tietojärjestelmäselvitys Suomen kaupunkiliitto 1993
Katurekisteri Katupojan käyttöönottoon liittyvät tyot, koulutus Useat kaupungit 1992-93
Puisto-osaston tulospalkkiojärjestelmän laatiminen Tampereen kaupunki 1992
Ulkoilualueiden hoidon tuloksellisuuden hallinta Lahden kaupunki 1992
Katukunnossapidon kehittämisohjelman laatiminen Lappeenrannan kaupunki 1991
Ulkoilualueiden hoidon tulospalkkiojärjestelmän laatiminen Lahden kaupunki 1991
Talvikunnossa- ja puhtaanapidon tulospalkkiojärjestelmän laatiminen Helsingin kaupunki 1991
Katurekisteri Katupojan suunnittelu ja toteutus, laajennukset Suomen Kaupunkiliitto 1990-93
PMS91-ohjelmiston suunnittelu, toteutus ja ylläpito Tiehallitus 1990-93
Tiesuolauksen pohjavesihaittojen riskialue- ja toimenpideselvitys Hämeen tiepiiri 1990-91
SITRA:n talvikunnossapitotutkimuksen seurantaselvitys Kaupunkiliitto 1990
Katukunnossapidon tuloksellisuuden hallinta sekä tulosperusteisen palkkauksen kehittäminen Lahden kaupunki 1990
Kadunpidon tuloksellisuuden mittaaminen Helsingin kaupunki 1987
Hienoaineksen vaikutus hiekoitushiekan tehokkuuteen Helsingin kaupunki 1986
Katujen ja rakennuskaavateiden talvikunnossapitotutkimus SITRA 1985